daboard

Result

School Examination – March 2015

Sitting in the examination 174
Pass 172
Result 98.85%

Students earning 90% and more percentage

1 Miss. Gayatri Dhananjay Bidaye 96%
2 Mr. Pranay Santosh Gudekar 95.80%
3 Mr. Shubham Mangesh Kadam 95.60%
4 Miss. Safa Rashid Khan 93.80%
5 Miss. Taruja Vinayak Bandivadekar 93.20%
6 Mr. Hrushikesh Dinkar Mestri 93.20%
7 Mr. Mihir Virendra Karlekar 92.80%
8 Miss. Sanjivani Shukracharya Pendharkar 92.40%
9 Mr. Deepak Pradeep Panchal 92.20%
1० Miss. Deepshikha Rakesh Verma 91.61%
11 Mr. Shrikant Sunil Mane 91.40%
12 Mr. Swarup Chandrakant Bhenki 91.20%
13 Mr. Indrajit Rajan Mondaker 90.80%
14 Miss. Vishranti Gurunath Tari 90.20%
15 Mr. Sagaresh Tukaram Haram 90.00%

Last Five Year Scholastic Examination Result

Getting 90% and more percentage
March 2011 89.67% 13
March 2012 96.23% 8
March 2013 95.95% 9
March 2014 98.90% 11
March 2015 98.85% 15